سیلوی ذخیره آسفالت

سیلوی ذخیره آسفالت

حجم سیلو ۴۰-۳۰ تن آسفالت می باشد که شامل :

بدنه

دو عدد دریچه تخلیه پنوماتیک

مخزن باد ۵۰ لیتری مستقر در طبقه سیلوی دخیره با واحد مراقبت پنوماتیک