فیلتر آبی

فیلتر آبی :

برای جلوگیری از آلودگی هوا ، دود و مواد حاصل از سوخت مشعل و گرد و خاک توسط مکنده از سایکلون به فیلتر آبی هدایت می شود در فرآیند عملکرد فیلتر قرار می گیرد و آلودگی های فوق را از بین می برد .

توضیح :

فیلترهای ساخت این شرکت با توجه به شرایط هرمنطقه ۱۰۰% مورد تائید محیط زیست قرار می گیرد